نمایش 1 - 3 از 3

نام خانوادگیانتخاب تاریخ رزروکد دانشجوییشماره ملیپیتزاکباببرگرکنتاکینوشابهدلستردوغمجموع
شریفیشنبه (1401/7/10)7376365355235100 تومان
حمیدیسه شنبه (1401/7/13)7654322پیتزا, تعداد/مقدار: 5, قیمت : 40,000 تومان200,000 تومان
حمیدیدوشنبه (1401/7/12)5443435543برگر, تعداد/مقدار: 3, قیمت : 40,000 توماندلستر, تعداد/مقدار: 2, قیمت : 10,000 تومان140,000 تومان
نام خانوادگیانتخاب تاریخ رزروکد دانشجوییشماره ملیپیتزاکباببرگرکنتاکینوشابهدلستردوغمجموع